Általános információk az Ön személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, valamint az Önt érintettként megillető jogokról

Állapot: 2019. június

Mi, azaz a TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG és kapcsolt vállalataink (ezzel kapcsolatban lásd http://subsidiaries.festool.com) (a továbbiakban „Festool”), személyes és céges adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel különböző célok teljesítése érdekében.

Milyen kategóriájú adatokat használunk, és honnan származnak ezek az adatok?
Az általunk kezelt kategóriájú személyes adatok közé tartoznak különösen az Ön kapcsolattartási adatai (a cég neve, címe, a kapcsolattartó vezeték- és utóneve, az illetékes kapcsolattartó (mobil-)telefonszáma, e-mail-címe), valamint céltól függően a bankszámlaszám és adott esetben az adószám.

Az Ön személyes adatait általában közvetlenül Öntől kérjük be. Egyedi esetekben, pl. a SERVICE all-inclusive® szolgáltatásunkra történő regisztráció esetén előfordulhat, hogy az Ön adatait harmadik féltől (pl. kereskedőtől) kapjuk meg. Ebben az esetben azonban haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Milyen célokra és milyen jogalap alapján dolgozzuk fel az Ön adatait, és ki a felelős?
Az Ön adatait az európai uniós adatvédelmi alaprendelet, a mindenkor alkalmazandó helyi adatvédelmi törvények, valamint minden további, mérvadó törvény betartásával dolgozzuk fel.

a) Szerződéses jogviszonyok lebonyolítása

A Festool különféle szerződéseket (pl. szállítókkal, rendszerpartnerekkel, szolgáltató cégekkel, javítások lebonyolításával) kapcsolatos szerződéseket köt a mindenkori gazdasági cél megvalósítása érdekében. Az adatgyűjtés és -kezelés a szerződéses jogviszony létrehozására, végrehajtására és megszüntetésére szolgál. Ennek elsődleges jogalapja az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk. 1. bek. b) pontja. Amennyiben szükséges, az adatait ezenkívül az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján is kezeljük saját és harmadik felek (pl. hatóságok) jogos érdekeinek megóvása érdekében. Ez különösen érvényes bűncselekmények felderítésére, vagy a konszernen belül a konszern irányításával, belső kommunikációval kapcsolatos, és egyéb ügyviteli célokra. Emellett a személyes adatok kezelése az Ön beleegyezésén is alapulhat.

Az adatkezelés felelőse az Ön mindenkori Festool szerződéses partnere. A kapcsolattartási adatokat a https://www.festool.com/contact címen érheti el.

b) All-inclusive szolgáltatás teljesítése

A fenti szolgáltatásra történő regisztrációhoz és a szolgáltatás teljesítéséhez személyes és céges adatokat gyűjtünk közvetlenül Öntől, vagy esetenként harmadik felektől (vagyis kereskedőktől) is. Az utóbbi esetben tájékoztatjuk Önt az adatok átvételéről. Ennek elsődleges jogalapja az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1a) bek. és 6. cikk 1b) bek.

Az Ön adatainak ebben az összefüggésben történő kezelésének felelőse:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Németország, telefon: +49 (0)7024 804-0, ill. az a Festool-társaság, amely az Ön országában a fenti szolgáltatást kínálja. A kapcsolattartási adatokat a https://www.festool.com/contact címen érheti el.

c) A különböző online szolgáltatások végrehajtása

A Festool különféle online szolgáltatásokat kínál, pl. honlap, MyFestool, Festool alkalmazások, hírlevélküldés. Ezekkel kapcsolatban tekintse át adatvédelmi nyilatkozatunkat a https://www.festool.com/privacy címen, ill. a Festool mindenkori országban működő oldalán.

Az adatkezelés felelőse ebben az összefüggésben:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Németország
telefon: +49 (0) 7024 804-0

A Festool GmbH külső adatvédelmi tisztviselőt bízott meg, aki az alábbi e-mail címen érhető el: datenschutz@tts-company.com.

d) Nyereményjátékok lebonyolítása

A Festool időről időre nyereményjátékokat hirdet meg. Az ilyen akciók lebonyolításához személyes adatokat (vezetéknév, utónév, cím, e-mail-cím) gyűjtünk. Ennek jogalapja az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1a) bek. és 6. cikk 1b) bek.

Ki kapja meg az Ön adatait?
A vállalaton belül csak olyan személyek és funkciók (pl. szakterület) kapják meg az Ön személyes adatait, akiknek erre a szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szüksége van. Vállalatcsoportunkon belül az Ön adatait meghatározott vállalatoknak továbbíthatjuk, ha azok az adatfeldolgozással kapcsolatos feladatokat látnak el központilag a csoport kapcsolt vállalatai részére.

Emellett a szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez esetenként különböző szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. termék- vagy levélküldéshez). Az általunk igénybe vett vállalkozók és szolgáltatók felsorolását, akikkel nem csak átmeneti üzleti kapcsolatban állunk, kérésre megkaphatja a mindenkori adatkezelési felelőstől.

Ezenkívül az Ön személyes adatait továbbíthatjuk más címzetteknek a vállalaton kívül, amennyiben az a munkaadóként ránk háruló szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ezek lehetnek pl.:

  • hatóságok (pl. adóhatóságok, bíróságok),
  • bankok (SEPA-számlafizetők)
  • Csődvagyonkezelő magáncsődeljárás esetén.

Kötelező megadnia az adatait?

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony keretében, valamint a SERVICE all-inclusive szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezésre kell bocsátania azokat a személyes és céges adatait, amelyek szükségesek a szerződéses jogviszony vagy a felkínált szolgáltatás létrehozásához, végrehajtásához és befejezéséhez vagy a teljesítésükhöz, vagy amelyeket a törvény szerint kötelesek vagyunk rögzíteni. Ha Ön ezzel összefüggésben él a tiltakozáshoz való jogával, vagy nem bocsátja a rendelkezésünkre az adatokat, akkor nem áll módunkban végrehajtani Önnel a szerződést vagy a felkínált SERVICE all-inclusive szolgáltatást.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Személyes adatait töröljük, amint már nincs szükségünk rájuk a fenti célokra, vagy amint Ön élt a tiltakozáshoz való jogával. A szerződéses jogviszony megszűnését követően a személyes adatait a törvény szerint kötelező ideig tároljuk. Ez rendszerint jogi bizonyítási és megőrzési kötelezettségből adódik, amelyet többek között a Kereskedelmi Törvénykönyv és az adókról és illetékekről szóló törvény szabályoz. A fentiek szerinti tárolási határidő akár tíz év lehet. Ezenkívül előfordulhat, hogy a személyes adatokat megőrizzük annyi ideig, ameddig velünk szemben igények érvényesíthetők (a törvény szerinti, háromtól akár harminc évig terjedő elévülési idő).

Milyen adatvédelmi jogokat gyakorolhat Ön érintettként?

Ön a mindenkori adatkezelési felelősnél tájékoztatást kérhet az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról. A fentieken túlmenően meghatározott feltételek teljesülése esetén igényt tarthat az adatainak helyesbítésére vagy törlésére. Ön igényt tarthat továbbá az adatainak kezelésével kapcsolatos korlátozásra, valamint az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok strukturált, általában használatos és gép által olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátására.

 

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van személyes adatainak közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára történő felhasználása ellen indoklás nélkül tiltakozni.
Ha az Ön adatait jogos érdekek védelmére használjuk fel, akkor Ön az ilyen kezelés ellen a különleges helyzetéből fakadó okból tiltakozhat. Személyes adatait ilyen esetben nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Hol jelentheti be a panaszát?

Önnek lehetősége van arra, hogy panaszával a fenti adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi felügyelethez forduljon.